ביצוע צווי אנטון פילר.

הניתנים על ידי בית המשפט

מידע אודות השירות

צו אנטון פילר (Anton Piller) הוא "צו עשה" הניתן על ידי בית המשפט במעמד צד אחד בלבד ("המבקש") ומתיר כניסה מבוקרת לחצרי הצד השני  ("המשיב") כדי לתפוס מסמכים, תוכנות, קבצים וציוד מחשבים הנדרשים לביסוס טענות הצד המבקש. הצו ניתן כאשר בית המשפט מקבל את הטענה שיש חשש שראיות ממוחשבות ואחרות תיעלמנה עם היוודע דבר הגשת תביעה ולכן בית המשפט מאשר את בקשת הצו מבלי לשמוע טענות המשיב.

עם מתן הצו, ממנה בית המשפט מומחה המחשבים כתופס נכסים כהגדרתו בסעיף א לתקנה 387א והוא הגורם המוסמך מטעם בית המשפט לבצע את התפיסה. תופס הנכסים ומומחה המחשבים הממונים בהליך זה הם שלוחי בית המשפט ובעלי סמכויות נרחבות בתחום התפיסה.

בסיום התפיסה מועברים כל החומרים שנתפסו אל כספת בית המשפט לקראת דיון במעמד שני הצדדים להחלטת השופט על התקדמות הליך התביעה.

  שם מלא (חובה)

  דוא"ל (חובה)

  טלפון לחזרה

  תוכן ההודעה

  שירותים נוספים

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...